poniedziałek, 16 października 2017

Strata SKOK-ów za 2016 r. wyniosła 140 mln zł

Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość. 

Przyjmując, że w kolejnych latach będzie również upadać 8 SKOK-ów rocznie, to za 5 pięć lat teoretycznie ich nie będzie.Badaniem objętych zostało 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2016 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2016 r. wyniosła 3 614 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 8 298 mln zł.

Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem 2015 r. zmniejszyła się o 232 oddziałów i punktów obsługi klienta. W 2016 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 30 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 18,6%.

Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 8,0%.
W końcu 2016 r. jedna kasa zrzeszała średnio 48,3 tys. członków.

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r. wyniosły 1 718 mln zł i zmniejszyły się o 32,0% w porównaniu z 2015 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej – 65,1%, (rok wcześniej 50,0%). Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 43,0 mln zł przy 52,6 mln zł w 2015 r. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2016 r. zmniejszyły się o 30,9% w porównaniu z 2015 r. i wyniosły 1 820 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej 54,1% (43,3% w 2015 r.). W porównaniu z 2015 r. odnotowano spadek kosztów operacji finansowych o 68,8%, na co znaczny wpływ miał spadek pozostałych kosztów operacji finansowych (o 66,4%). (Źródło: GUS)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz