piątek, 12 sierpnia 2016

Wzrost gospodarczy poniżej oczekiwań. Minimalny efekt programu 500+

 Założenia ministerstwa finansów odnośnie PKB Polski na poziomie 3,8%, na obecną chwilę mijają się z celem. Za I półrocze 2016 r. średni wzrost gospodarczy to 2,8% r/r. Osiągniecie celu wzrostu gospodarczego wymagałoby znaczącego przyśpieszenia do 4,8% w drugim półroczu, co przy obecnej sytuacji gospodarczo - politycznej wydaje się nierealne.

W II kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

KNF ustanowiła komisarza w SKOK Wybrzeże, a na ich stronie bez zmian


To już 17 zarząd komisaryczny w SKOK-ach wprowadzony przez KNF. Z dniem 8 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże).
Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wybrzeże został powołany Pan Adam Stempniewski. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.


                             fot. kasawybrzeze.pl. 08.08.2016r. g.13:05

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Wybrzeże na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Źródło: KNF