czwartek, 28 stycznia 2016

Przejęcie SKOK Wyszyńskiego przez Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła w dniu 26 stycznia 2016 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.


Z dniem 10 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wyszyńskiego wykazywała na dzień 9 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 48,3 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 40,7%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Suma straty netto oraz straty z lat ubiegłych wynosiła (-) 43 mln złotych. Dział wsparcia sprzedaży został przeniesiony w 2013 r. do nowoutworzonej spółki, co jednorazowo wpłynęło na wynik finansowy SKOK Wyszyńskiego za 2013 r., ale w kolejnych latach przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Wyszyńskiego.

W dniu 5 stycznia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego, KNF poinformowała, że do dnia 18 stycznia 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego.

Czy do Europy zawitało Średniowiecze?

Z momentem przyjęcia około miliona uchodźców z wyznaniem islamu, można teoretycznie powiedzieć, że do Europy częściowo wróciło Średniowiecze. Według islamu ( początek n.e. 622 r., miesiąc trwa wg kalendarza księżycowego 29-30 dni, rok 12 miesięcy) obecnie mamy rok 1437 , a Średniowiecze w Europie trwało do 1492 roku, tj. do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Rok w kalendarzu islamskim jest o około 11 dni krótszy od powszechnego kalendarza gregoriańskiego. Natomiast UE proponowała Polsce do 10 tysięcy euro za przyjęcie uchodźcy z Bliskiego Wschodu.

W Niemczech seks dozwolony jest za obopólną zgodą od 14 lat. Dla przykładu w Arabii Saudyjskiej nie ma limitu wieku, a w krajach: Nigeria, Argentyna, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa wiek zgody wynosi 13 lat. W Polsce natomiast po ukończeniu 15 lat. (wikipedia)

fot. konserwatywnie

sobota, 23 stycznia 2016

W Polsce obniżenie o 22% płacy minimalnej jak w Grecji?


Nadmierny deficyt budżetowy, nieprzyjazny klimat dla firm i przedsiębiorców, zwłaszcza tych z zagranicy, przesadny socjal, ustawa frankowa, a także obniżenie wieku emerytalnego mogą doprowadzić do czasowej niewypłacalności (bankructwa) Polski i wtedy wkracza, jak w Grecji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Za pomoc finansową oczekuje reform gospodarczych ograniczających wydatki. Pod młotek idą wtedy m.in. : emerytury i renty w dół do 30%, niższa płaca minimalna o 22%, wyższy i jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, ograniczenie przywilejów pracowniczych, socjalnych i związkowych.

 Od stycznia 2016 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł brutto, na rękę około 1355 zł. Gdybyśmy poszli w ślady Grecji - oby nie, to pensja minimalna wyniosłaby 1443 zł brutto, netto ( na rękę) około 1041zł.

Parytet siły nabywczej służy do przeliczania walut w taki sposób, aby ustalić ich realną wartość (ilość dóbr i usług, którą można zakupić za określoną jednostkę pieniężną). Obliczenia dokonuje się na podstawie danych o zbiorczych cenach listy produktów i usług porównywalnych oraz reprezentatywnych dla analizowanych krajów.

czwartek, 21 stycznia 2016

Ranking zanieczyszczonych miast i aglomeracji pyłem PM2,5

Najbardziej zanieczyszczone polskie miasta i aglomeracje powyżej 100 tysięcy mieszkańców pyłem PM2,5 to:
 • aglomeracja krakowska
 • miasto Bielsko -Biała
 • aglomeracja rybnicko - jastrzębska
 • aglomeracja górnośląska
 • miasto Częstochowa
Najmniej:
 • miasto Koszalin
 • aglomeracja szczecińska
 • miasto Gorzów Wlkp.
 • aglomeracja trójmiejska
 • aglomeracja bydgoska

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Polskie obligacje jednak mniej wiarygodne po obniżce ratingu przez S&P

Według agencji ratingowej Standard & Poor's ocena wiarygodności kredytowej Polski, została obniżona do BBB+ z perspektywą negatywną, głównie z powodu politycznych decyzji rządu PiS i zrównana z taki krajami jak:
 • Aruba
 • Islandia
 • Malta
 • Meksyk
 • Oman
 • Peru
 • Hiszpania
 • Tajlandia
Rating na poziomie BBB oznacza wystarczającą zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych, przy jednocześnie większej podatności dłużnika na pogarszające się warunki gospodarcze.

fot. investing 18.01.2016 r.

wtorek, 5 stycznia 2016

Polsce grozi 4 mld zł kary rocznie za smog. Sprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE

W dniu 10 grudnia 2015 r.  Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce, za długotrwałe łamanie norm jakości powietrza, zapisanych w Dyrektywie 2008/50/KE.
Chodzi o stężenia pyłu zawieszonego PM10, dla którego normy są przekraczane na terenie niemal całego kraju – w 2014 roku na 46 stref monitoringu jakości powietrza w jedynie 4 strefach normy te zostały dotrzymane. Jako główne źródło zanieczyszczenia Komisja podaje niską emisję – a więc emisję z domowych kotłów i pieców na węgiel i drewno.
Taka decyzja Komisji Europejskiej nie dziwi. Polska, obok Bułgarii, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze pyłem zawieszonym w całej Unii Europejskiej, a normy w zakresie jakości powietrza łamane są od czasu wejścia ich w życie, a więc od 10 lat. Na dziesięć miast o najwyższej liczbie dni, kiedy dzienna norma dla pyłu PM10 została przekroczona, aż 6 to miasta z Polski.  Głównym źródłem pyłu zawieszonego jest emisja z domowych kotłów i pieców na węgiel i drewno – odpowiadają one za 52% emisji (za 26% odpowiada przemysł i energetyka, a za 10% transport drogowy) [1]. Jeśli Trybunał przychyli się do skargi Komisji, Polska może zacząć płacić bardzo wysokie kary, nawet 4 mld zł [2], do czasu aż jakość powietrza nie ulegnie poprawie.


UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl

UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl – te strony prowadzone przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego mogą powodować znaczne straty dla klientów. To pierwszy przypadek, w którym Urząd korzysta z ostrzeżenia konsumenckiego.