czwartek, 11 grudnia 2014

Ustawa o NBP i RPP do poprawy?

Polska jest jedynym spośród rozwiniętych krajów, w którym we władzach monetarnych banku centralnego insiderzy mają mniejszość – w tym przypadku dramatyczną 1:9. We wszystkich innych bankach centralnych w organach decydujących o poziomie stóp procentowych dominują przedstawiciele zarządu banku centralnego i ludzie powoływani przez prezesa banku. To ma wpływ i na kompetencje przedstawicieli takiego ciała decyzyjnego, i na jego skłonność do szukania konsensusu z przewodniczącym. W Polsce 9 członków Rady jest całkowicie niezależna od Prezesa, a dla powołujących ich organów kryterium posiadania doświadczenia pracy w Banku Centralnym nie wydaje się zbyt ważne. Na dodatek, w przypadku tych 9 członków Rady, nie ma żadnych instrumentów wymuszających na nich działanie zgodne z prawem, o ile tylko nie chodzi o prawo karne. (Prezes może odpowiadać przed Trybunałem Stanu). Więcej: forward-looking.pl


 fot.qnews.pl

Funkcje i skład RPP
Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.
Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą:
  • Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,
  • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat.
Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.
Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:
  • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
  • składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
  • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
  • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
  • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
  • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
  • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
  • ustala zasady operacji otwartego rynku.
Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP.

Skład Rady Polityki Pieniężnej:
Zobacz również:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz