sobota, 1 listopada 2014

Wyniki stress testów polskich banków . Polskie banki odporne na kryzys.

Wyniki stress testów i badania AQR 15 badanych polskich banków wg współczynnika wypłacalności CET1 w latach 2014-2016: 
  • scenariusz bazowy: 
    • najlepiej:  PEKAO S.A. i Bank Handlowy
    • najgorzej: Getin Noble i BOŚ
  • scenariusz szokowy:
    • najlepiej:  PEKAO S.A. i Bank Handlowy
    • najgorzej: BNP PARIBAS i BOŚWyniki badania, przeprowadzonego według stanu na 31 grudnia 2013 r. Generalnie ćwiczenie potwierdziło, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny i wiarygodny, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo środków klientów korzystających z ich usług. Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła  oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym). W przypadku dwóch banków poziom współczynnika CET1 ukształtował się nieco poniżej oczekiwanych wartości, przy czym łączny teoretyczny niedobór kapitału w skali sektora bankowego w Polsce jest marginalny i stanowi 0,35% kapitału podstawowego Tier 1 sektora bankowego. W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie, podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału, za zgodą KNF, zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową.


Celem badania KNF była ocena polskiego sektora bankowego na tle banków ze strefy euro. Skala badania (15 banków pokrywających 79% aktywów sektora banków komercyjnych; w każdym banku w ramach AQR zbadano portfel stanowiący przynajmniej 50% aktywów ważonych ryzykiem; łączna wartość przebadanych ekspozycji wyniosła 82 mld zł, co stanowiło średnio 59% aktywów ważonych ryzykiem banków uczestniczących w analizie) oraz pełne zastosowanie metodyki przeglądu jakości aktywów wykorzystanej przez EBC były inicjatywami własnymi KNF, wyróżniającymi Polskę spośród państw spoza strefy euro. Dodatkowo KNF jako jedyny nadzór w UE dysponowała potencjałem inspekcyjnym do samodzielnego przeprowadzenia badania. Źródło: KNF 26 październik 2014 r.


1 komentarz: