piątek, 20 czerwca 2014

Powstaje Instytut Analiz i Ratingu dotyczący polskiego rynku obligacji

  • Powołanie Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR) ma na celu wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej na rynku krajowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 
  • IAiR zwiększy wiarygodność i przejrzystość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce 
  • GPW wprowadzi system zachęt do uzyskiwania ratingu przez emitentów oraz nowy model rynku papierów dłużnych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała dziś Instytut Analiz i Ratingu (IAiR). Głównym celem Instytutu jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Powołanie Instytutu jest kontynuacją działań GPW w zakresie poprawy jakości polskiego rynku kapitałowego i wzmacniania jego roli w finansowaniu rozwoju kraju. Utworzenie niezależnej instytucji w celu uwiarygodnienia polskiego rynku kapitałowego,
w szczególności monitorowania ryzyka na rynku obligacji, było jedną z najważniejszych rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego w roku 2013. 
Instytut Analiz i Ratingu zaoferuje szeroki wachlarz produktów ratingowych adresowanych do różnych segmentów rynku. Celem IAiR jest pokrycie ratingiem jak największej liczby emitentów i emisji nieskarbowych papierów dłużnych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych. Opłaty za ratingi będą wysoce konkurencyjne i dostosowane do realiów krajowego rynku obligacji, skalkulowane tak, aby rating był również w zasięgu mniejszych emitentów. Zakładamy stopniowe uzupełnienie oferty IAiR o produkty informacyjne i analityczne związane z rynkiem długu oferowane inwestorom. IAiR powinien stać się w pełni operacyjną instytucją w ciągu roku od momentu założenia. Uzyskanie dodatniej rentowności jest zakładane po trzech-czterech latach działalności – dodała Maja Goettig, Prezes IAiR.
Założycielem Instytutu Analiz i Ratingu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na skalę i znaczenie, jakie instytucja będzie odgrywała w krajowym systemie finansowym, możliwe jest też zaangażowanie inwestycyjne innych instytucji finansowych.

W skład pierwszego Zarządu Instytutu weszli: Maja Goettig oraz Błażej Lepczyński.

W skład Rady Nadzorczej instytutu wchodzą: Michał Chyczewski (przewodniczący RN), Wiesław Rozłucki (wiceprzewodniczący RN), Jacek Fotek (członek RN), prof. Andrzej Wojtyna (niezależny członek RN) oraz prof. Dariusz Filar (niezależny członek RN). Więcej: GPW

fot. investinganswers.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz