sobota, 7 grudnia 2013

Rezerwy NBP XI 2013 107 mld USD. Czy NBP posiada SPW?

Czyli więcej niż aktywa OFE, które wynoszą  305,75 mld PLN, w dolarach: 100 mld USD.
Dane NBP: Na koniec listopada br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wzrosły do 78,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie wyniosły 107 mld USD.
NBP opublikował 6 grudnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada ich poziom wyrażony w euro wynosił 78,6 mld EUR, wobec 77,1 mld EUR miesiąc wcześniej. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy dewizowe sięgały 107 mld USD. Miesiąc wcześniej było to 105,5 mld USD. 

 Szkoda, że NBP nie posiada w portfelu obligacji Skarbu Państwa, tak jak jego odpowiednicy FED ( USA) i EBC( Strefa Euro). Bank centralny NBP może skupować SPW na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, jeżeli nie ma zagrożenia inflacji powyżej celu, tj. 2,5% +- 1%. Obecnie inflacja wynosi 0,8% r/r, czyli znacząco poniżej celu inflacyjnego NBP. Niższa inflacja = niższe wpływy do budżetu Polski = więcej w kieszeni obywateli.
Z ustawy o NBP: Art. 3.
1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
2. Do zadań NBP należy także:
1) organizowanie rozliczeń pieniężnych;
2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;
3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;
4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;
5) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;
6) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego;
6a) działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317);
7) opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
8) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

“Jeśli chodzi o możliwość zakupu SPW przez NBP, to możemy to robić i teraz. Ten instrument nic nie zmienia. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Przypuszczam, że do RPP będzie należał decydujący głos. My raczej z tego instrumentu nie będziemy korzystać. To raczej rodzaj asekuracji. Być może skorzystamy, gdyby nastąpił jakiś nagły odpływ kapitału zagranicznego z rynku” – powiedział w piątek Koziński w rozmowie z dziennikarzami. Belka wskazywał, że zgodnie z obecną ustawą o NBP bank centralny ma możliwość organizowania obrotu papierami własnymi, skarbowymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa, ta ostatnia kategoria nie była natomiast wymieniona w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.Więcej tu z 20.09.2013r. : obserwatorfinansowy

Zgodnie z obecną ustawą o NBP, bank centralny ma możliwość organizowania obrotu papierami własnymi, skarbowymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa. Ustawa o NBP: http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdfArt. 48.
NBP może:
1) emitować i sprzedawać papiery wartościowe;
2) sprzedawać i kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku;
3) organizować obrót papierami wartościowymi, których jest emitentem oraz papierami wartościowymi emitowanymi albo poręczanymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa;
4) otwierać rachunki lokat terminowych banków.
Art. 49.
NBP może być powierzona obsługa pożyczki państwowej, zaciągniętej w drodze emisji papierów wartościowych.


Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2013 poz. 1382 z 26.11.2013 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001382&min=1. 
Tekst jednolity obowiązujący: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) papierach wartościowych – rozumie się przez to: ...
2) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu;
 Art. 5.
1. Papiery wartościowe:
1) będące przedmiotem oferty publicznej lub
2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub,
3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub
4) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
– nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja). ...
6. Jeżeli system rejestracji papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub opiewających na wynikające z nich zbywalne prawa majątkowe będzie prowadzony przez Narodowy Bank Polski, emitent będący Skarbem Państwa jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym albo o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, do zawarcia z Narodowym Bankiem Polskim umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w takim systemie.

Obowiązująca Konstytucja RP : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
Art. 216.
1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób
określony w ustawie.
2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja
papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub
inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w
ustawie.
3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy.

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy o NBP proponuje się stworzenie możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego. Prezes NBP Marek Belka w sierpniowym wywiadzie dla serwisu Obserwatorafinansowy.pl wyjaśniał, że propozycja ta to kwestia techniczna, wynikająca z niespójności prawa związanego z operacyjną działalnością NBP obecnie regulowaną w ustawie o NBP i w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/nbp-przygotowuje-sie-do-interwencji-na-rynku-papierow,1950673,2156?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz