wtorek, 26 listopada 2013

Czy pod Chojnicami znajdują się złoża gazu ziemnego?

Wiele wskazuje na to, że Chojniczanie ,,śpią" na złożach gazu ziemnego. Najprawdopodobniej nie z łupków, a ze złóż konwencjonalnych
 Rozstawione skrzynki telemetryczne:

Dotyczy: zezwolenia na wstęp na teren spółdzielni  w celu w przeprowadzenia badań geologicznych metodą sejsmiczną  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.nr163, poz. 981 z 2011 r.) Geofizyka Toruń S. A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę FX Energy Poland Sp. z o. o.  zwraca  się z prośbą o wyrażenie zgody na wstęp na tereny będące własnością zakładu, celem przeprowadzenia prac geologicznych metodą sejsmiczną. Prace geologiczne prowadzone będą w okresie od 20.11.13 r. do 31.03.14 r. W przypadku Waszej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1.12.13 r. do 30.01.14 r. i będą one polegały na przejściu pieszym, wytyczeniu linii wzdłuż której będą rozkładane kable, skrzynki telemetryczne i czujniki oraz rozłożeniu ich – a po zakończeniu prac zwinięciu.

Podstawa prowadzenia prac: nałożone zadania planowe wynikające z projektu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, których celem jest udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zgodnie z posiadaną koncesją nr 52/2008/p wydaną przez Ministra Środowiska.

Charakter prac: badania sejsmiczne prowadzone będą bezpieczną dla środowiska metodą bez eksplozyjnego wzbudzania energii polegającą na rejestrowaniu fal sprężystych, odbitych przez warstwy budujące dany teren, wywołanych sztucznie, przy zastosowaniu wibrosejsów. Wzbudzanie i rejestrację prowadzi się w odstępach co kilkadziesiąt metrów, zależnie od metodyki wynikającej z linii prostych lub łamanych o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Prace będą wykonywane wg wytyczonych profili sejsmicznych. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań przysługuje odszkodowanie. Sporządzone zostaną protokoły ewentualnej szkody geologicznej opisujące jej rozmiary, na podstawie których wypłacane zostanie należne odszkodowanie.Wykonawcą badań będzie Geofizyki Toruń S. A. Grupa Sejsmiczna P‑113 Chojnice. Źródło: Grupa Sejsmiczna P113 ChojniceGromadzenie danych sejsmicznych wymaga specjalistycznych urządzeń, w tym pojazdów ze sprzętem emitującym wibracje (wibratorów) oraz geofonów, czyli specjalnych urządzeń rejestrujących fale i działających podobnie do mikrofonu. Zebrane dane, po przetworzeniu i interpretacji dostarczają informacji na temat budowy geologicznej Ziemi, co pozwala na sporządzenie map i przekrojów geologicznych. Dzięki badaniom sejsmicznym, poprzedzonym analizą historycznych danych geologicznych, firmy są w stanie określić lokalizacje odwiertów poszukiwawczych. Więcej: http://www.opppw.pl/biblioteka_wiedzy/gaz_lupkowy/badania_sejsmiczne


3 komentarze: