sobota, 30 listopada 2013

piątek, 29 listopada 2013

Fundusze z UE na PS około 82,5 mld euro. Podział na województwa i programy.

W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży.
Ogólną sumę przyznanych Polsce funduszy przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2 proc. w skali roku. Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa członkowskiego (cappingu), wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35 proc. PKB, powiększają środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest to ponad 252 mln euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat przekracza 25 proc. Oznacza to, że Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro. W przeliczeniu na złotówki, kwota ta wynosi wg dzisiejszego kursu euro: 4,20x82,5= 346,5 mld zł - oprócz WPR ( Wspólnej Polityki Rolnej ).

czwartek, 28 listopada 2013

PKB 2% r/r za III kw. 2013?

W dniu 14.11.2013r. GUS podał szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2013 r.
W III kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 
W dniu 29 listopada 2013 o godz 10:00 GUS poda wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2013 r. Źródło: stat.gov.pl


środa, 27 listopada 2013

OFE - struktura portfeli i wiek członków - III kwartał 2013

Struktura portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych (w zł):

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych wg wieku:
Zaskakuje mnie około 38 tysięcy członków OFE w wieku 17 lat i poniżej.

wtorek, 26 listopada 2013

Ustalenia szczytu klimatycznego COP19 - CMP9

 1. Ustalono mapę drogową nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać podpisane w 2015 roku w Paryżu. Oznacza to, że przyjęto harmonogram działań, które muszą zostać podjęte do szczytu COP21 w Paryżu, aby możliwe było zawarcie wówczas nowego porozumienia. Zgodnie z przyjętą mapą – wstępna wersja nowej umowy ma być gotowa na przyszłoroczny szczyt COP20 w Peru, a strony powinny przedstawić propozycje swoich celów w ramach nowego porozumienia do marca 2015 roku.
 2. Podjęto decyzję odnośnie finansowania Zielonego Funduszu Klimatycznego. Fundusz został utworzony w 2009 r. Jego zadaniem jest finansowanie działań na rzecz ochrony klimatu i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Do 2020 roku Fundusz powinien dysponować budżetem w wysokości 100 mld dolarów. Podczas szczytu w Warszawie ustalono między innymi, że na walkę ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się, państwa rozwinięte będą rocznie przeznaczać minimum 10 miliardów dolarów w celu dalszego mobilizowania środków ze źródeł prywatnych.
 3. Utworzono Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód (Loss and Damage). Jego zadaniem jest finansowanie zarówno działań adaptacyjnych jak też związanych ze skutkami gwałtownych zjawisk klimatycznych w krajach rozwijających się. Szczegółowe prace nad mechanizmem rozpoczną się w przyszłym roku. Mechanizm Warszawski to szczególne osiągnięcie Szczytu w Warszawie gdyż państwa najbardziej narażone zabiegały o jego utworzenie od samego podpisania konwencji, czyli ponad 20 lat! 
 4. Dzięki zabiegom polskiej prezydencji udało się zmobilizować państwa - strony do zadeklarowania łącznie ponad 100 milionów dolarów wpłat na Fundusz Adaptacyjny. Z jego środków mają zostać sfinansowane działania adaptacyjne do już zachodzących zmian klimatu w 48 najbiedniejszych państwach świata. Środki te zadeklarowały m.in.: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria.
 5. Zawarto porozumienie w sprawie  Warszawskich Ram Mechanizmu REDD. Mechanizm ten ma służyć finansowaniu ochrony lasów tropikalnych i przeciwdziałaniu deforestacji w celu redukcji emisji. Kraje rozwijające się, które obniżyłyby emisję CO2 i zrezygnowały z wycinki lasów, otrzymywać będą  wsparcie finansowe z ONZ. Wsparcie takie, w wysokości 280 milionów dolarów, zadeklarowały: USA, Norwegia i Wielka Brytania. W ramach mechanizmu możliwy będzie także transfer polskich technologii środowiskowych.
 6. Podczas szczytu w Warszawie rozpoczęto też, po raz pierwszy w historii konferencji stron,  dialog z przedstawicielami biznesu i miast. Przedstawiciele państw mieli możliwość szukać wspólnej drogi przeciwdziałania zmianom klimatu z tymi, którzy w praktyce wdrażają decyzje polityczne, kierującymi  największymi firmami oraz burmistrzami największych miast świata ze wszystkich kontynentów. Liczymy, że ten model współpracy będzie kontynuowany przez kolejne prezydencje.
 7. Zaproponowano i ustalono współpracę nad nowym porozumieniem klimatycznym w ramach tzw. troiki. Po raz pierwszy w historii konferencji klimatycznych trzy Prezydencje (Polska, Ameryka Południowa oraz Francja) będą pracowały razem na rzecz nowego porozumienia klimatycznego. 
 8. Polska przez kolejny rok, do szczytu COP20 w Peru, będzie pełniła Prezydencję w ramach procesu negocjacji klimatycznych. Rolę Prezydenta tego procesu będzie sprawował minister Korolec.  
W ciągu ostatnich 20 lat Polska zredukowała emisje z 5-krotną nadwyżką - o ponad 30% przy jednoczesnym, dwukrotnym wzroście gospodarczym. Nasze zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto wynosiły natomiast 6%. Więcej: http://www.mos.gov.pl/
 fot. wikipedia.org

Czy pod Chojnicami znajdują się złoża gazu ziemnego?

Wiele wskazuje na to, że Chojniczanie ,,śpią" na złożach gazu ziemnego. Najprawdopodobniej nie z łupków, a ze złóż konwencjonalnych
 Rozstawione skrzynki telemetryczne:

Dotyczy: zezwolenia na wstęp na teren spółdzielni  w celu w przeprowadzenia badań geologicznych metodą sejsmiczną  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.nr163, poz. 981 z 2011 r.) Geofizyka Toruń S. A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę FX Energy Poland Sp. z o. o.  zwraca  się z prośbą o wyrażenie zgody na wstęp na tereny będące własnością zakładu, celem przeprowadzenia prac geologicznych metodą sejsmiczną. Prace geologiczne prowadzone będą w okresie od 20.11.13 r. do 31.03.14 r. W przypadku Waszej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1.12.13 r. do 30.01.14 r. i będą one polegały na przejściu pieszym, wytyczeniu linii wzdłuż której będą rozkładane kable, skrzynki telemetryczne i czujniki oraz rozłożeniu ich – a po zakończeniu prac zwinięciu.

Podstawa prowadzenia prac: nałożone zadania planowe wynikające z projektu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, których celem jest udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zgodnie z posiadaną koncesją nr 52/2008/p wydaną przez Ministra Środowiska.

Charakter prac: badania sejsmiczne prowadzone będą bezpieczną dla środowiska metodą bez eksplozyjnego wzbudzania energii polegającą na rejestrowaniu fal sprężystych, odbitych przez warstwy budujące dany teren, wywołanych sztucznie, przy zastosowaniu wibrosejsów. Wzbudzanie i rejestrację prowadzi się w odstępach co kilkadziesiąt metrów, zależnie od metodyki wynikającej z linii prostych lub łamanych o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Prace będą wykonywane wg wytyczonych profili sejsmicznych. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań przysługuje odszkodowanie. Sporządzone zostaną protokoły ewentualnej szkody geologicznej opisujące jej rozmiary, na podstawie których wypłacane zostanie należne odszkodowanie.Wykonawcą badań będzie Geofizyki Toruń S. A. Grupa Sejsmiczna P‑113 Chojnice. Źródło: Grupa Sejsmiczna P113 ChojniceGromadzenie danych sejsmicznych wymaga specjalistycznych urządzeń, w tym pojazdów ze sprzętem emitującym wibracje (wibratorów) oraz geofonów, czyli specjalnych urządzeń rejestrujących fale i działających podobnie do mikrofonu. Zebrane dane, po przetworzeniu i interpretacji dostarczają informacji na temat budowy geologicznej Ziemi, co pozwala na sporządzenie map i przekrojów geologicznych. Dzięki badaniom sejsmicznym, poprzedzonym analizą historycznych danych geologicznych, firmy są w stanie określić lokalizacje odwiertów poszukiwawczych. Więcej: http://www.opppw.pl/biblioteka_wiedzy/gaz_lupkowy/badania_sejsmiczne


poniedziałek, 25 listopada 2013

Fundusze europejskie 2014-20. Ile dostaną województwa?

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. 

Wysokość budżetu i podział funduszy pomiędzy Państwa Członkowskie UE to nie jedyne ustalenia szczytu. Podjęto także inne istotne decyzje dotyczące perspektywy 2014-2020:
 1. Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowanym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji,
 2. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.


  Najmniej kwotowo dostanie województwo lubuskie oraz opolskie, a najwięcej śląskie. Mazowsze może być największym beneficjentem, pod warunkiem skorzystania z dostępnej puli 1,4 mld euro w programach krajowych.

czwartek, 21 listopada 2013

Brak dróg A4, S3 i S19 w sieci TEN-T do 2020r.

Tak było:
Decyzją Nr 884/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 29 kwietnia 2004 zmieniająca Decyzję Nr 1692/96/EC.
Przez terytorium Polski przebiegają cztery projekty priorytetowe.
- Oś kolejowa Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa – Kowno – Ryga –Tallin – Helsinki
 - Autostrada morska na morzu bałtyckim

Tak jest na lata 2014-2020r. Polska ma dostać ( oprócz polityki spójności) 4 mld euro (16,8 mld zł), pod warunkiem gotowych projektów do 2016r.
 fot. komisja europejska
Z mapy wynika, że pozostawiono:
- Oś kolejowa Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa – Kowno – Ryga –Tallin Helsinki + droga S8
Dołożono:
Droga wodna śródlądowa na Odrze ( regulacja brzegów i pogłębianie toru wodnego, równoznaczne z minimalnym ryzykiem wystąpienia powodzi) połączona z niemieckimi, holenderskimi i flamandzkimi  portami, takie jak Kanał Śródlądowy
-  Oś kolejowa Ostrawa- Opole- Wrocław- Poznań- Szczecin- Świnoujście + S3 Szczecin- Świnoujście i S5 Wrocław - Poznań
-  Droga ekspresowa S69 Żylina- Katowice
-  Autostrada A2 Berlin- Warszawa- Brześć
Zaskakuję brak drogi S3 Praga- Szczecin ( dołożono S3 Szczecin -Świnoujście) , za to jest po niemieckiej stronie Praga- Rostok, oraz autostrady A4. W zamian jest Praga- Ostrawa- Żylina i dalej do Ukrainy. Nie weszła do planu również droga S19, tzw. Via Carpathia.
I dodatkowo z dni 16-18 październik 2013r. Tallin:
1. mapa mp4: http://ec.europa.eu/transport/wcm/vi...kCorridors.mp4
2. notatka: http://ec.europa.eu/transport/themes...-t-days_en.htm

3. program: http://www.tentdays2013.eu/TENTDAYS2013_programme.pdf  
Oraz aktualna mapa z programu budowy dróg do 2015r. : http://gddkia.gov.pl/pl/1037/sprawdz...og-i-autostrad .

środa, 20 listopada 2013

Czy wicepremiera Bieńkowska zdąży na czas z siecią TEN-T?

Parlament Europejski przyjął wczoraj plan rozwoju europejskiej sieci transportowej do 2050 roku. Wyznaczono 9 korytarzy, którym nadano rangę najważniejszych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej (TEN-T).
Polska w ramach inwestycji w europejską sieć transportową w latach 2014-2020 może uzyskać 4 mld euro. Aby wykorzystać te pieniądze – powiedział wczoraj poseł Artur Zasada dla Informacyjnej Agencji Radiowej - musimy zdążyć ze składaniem projektów do końca 2016 roku. Jeśli tego nie uczynimy, to otrzymają je inne kraje.
Sieć bazowa obejmie 94 główne porty europejskie z połączeniami kolejowymi i drogowymi, 38 najważniejszych lotnisk z połączeniami kolejowymi do dużych miast, 15 tys. km linii kolejowych dużych prędkości oraz 35 projektów transgranicznych, które mają pomóc w usunięciu tzw. wąskich gardeł


wtorek, 19 listopada 2013

W Chinach zwolnienia podatkowe i SSI dla gazu i ropy z łupków

Chińskie władze pracują nad  założeniami nowej polityki mającej przyspieszyć wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej z łupków. Do większych inwestycji mają zachęcić m.in. zwolnienia podatkowe oraz utworzenie specjalnych stref inwestycyjnych. 
W 2010 rząd w Pekinie uznał, że przemysł łupkowy będzie jednym z siedmiu strategicznych obszarów w gospodarce, którego rozwój ma wprowadzić kraj w nowy etap postępu przemysłowego.

Więcej http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-ze-swiata/112013/chiny-prezentuja-zalozenia-nowego-prawa-lupkowego

Chińskie władze potrafią zachęcić do inwestowania w ropę i gaz z łupków, a w Polsce planuje się łącznie 40% podatek oraz dzieli się już zysk, który może poprzez dyrektywę zablokować parlament UE.

Czy będzie pierwszy raz?

Czy pierwszy raz od 1989r. eksport pokona import w stosunku rocznym? Wstępne dane NBP za okres X 2012 - IX 2013 pokazują, że tak.

poniedziałek, 18 listopada 2013

Prognoza: ropa Brent po 90 USD w 2014r.

Z raportu IEA wynika, że w październiku globalna produkcja wyniosła 91,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, o 600 tys. baryłek dziennie więcej niż miesiąc wcześniej. W ujęciu rok do roku podaż surowca w październiku zwiększyła się o 640 tys. baryłek dziennie, dzięki temu że wzrost wydobycia w krajach nie należących do OPEC o 1,84 mln baryłek dziennie z nawiązką zrekompensował spadek wydobycia w krajach OPEC o 1,2 mln baryłek dziennie.

środa, 13 listopada 2013

Organizacja Water UK pozytywnie o gazie łupkowym


Organizacja Water UK, skupiająca największych brytyjskich dostawców wody pitnej, kończy prace nad raportem dotyczącym wpływu eksploatacji gazu łupkowego na bezpieczeństwo dostaw wody. Raport wskazuje potencjalne zagrożenia, ale stwierdza, że można je z powodzeniem wyeliminować.

Choć sam raport nie ujrzał jeszcze światła dziennego, to przedstawiciele organizacji zdradzili już kluczowe wnioski. Najważniejsze jest to, że wszystkie potencjalne zagrożenia wynikające z poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego mogą być skutecznie zminimalizowane poprzez współpracę spółek z obu branż. 
Poza tym, wydobycie gazu łupkowego na szeroką skalę pozytywnie wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla. 

 
Po wywierceniu odcinka poziomego do otworu wpuszczana jest kolumna rur eksploatacyjnych, do której ponownie wtłaczany jest zaczyn cementowy. Wypełnia on przestrzeń między rurą eksploatacyjną a skałą, uszczelniając ją. Więcej: http://www.lupkipolskie.pl/strefa-wiedzy/fakty-o-gazie-lupkowym?faktId=6122

wtorek, 12 listopada 2013

Mandaty drogowe w Europie

MSW dostosowało system CEPiK do automatycznej wymiany informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej - poinformował resort. Chodzi o dane o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego.
Polska nie zdążyła na czas wdrożyć w życie dyrektywy - termin upłynął 7 listopada, tymczasem rządowy projekt musi jeszcze uchwalić Sejm, a ustawa musi zostać podpisana przez prezydenta. Prawdopodobnie nie nastąpi to w tym roku. Nowe przepisy mają dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w Polsce. Reasumując: MSW nie zdążyło na czas przygotować projekt przepisów, tak samo jak nie potrafiło zabezpieczyć marszu tzw. narodowców w Warszawie. Więcej: http://moto.wp.pl/kat,55194,title,CEPiK-dostosowany-do-wymiany-informacji-nt-piratow-drogowych,wid,16160577,wiadomosc.html

niedziela, 10 listopada 2013

MFW: Polska liderem w UE. PKB +20% od 2007r.

Spośród 28 państw UE w aż 15 wartość tegorocznego PKB (Produktu Krajowego Brutto) jest niższa niż przed kryzysem. Polska, ze wzrostem 20 %, jest unijnym liderem. Powody:
- polska przedsiębiorczość;
- elastyczność złotówki;
- popyt wewnętrzny;
- popyt zewnętrzny przygraniczny, tj. zakupy polskich sąsiadów, ze względu na konkurencyjne ceny towarów i usług;
- niskie koszty pracy.

sobota, 9 listopada 2013

Transformacja gospodarcza

Czy jednym z warunków zgody na pomoc MFW i umorzenia 50% skumulowanego długu z Klubu Paryskiego mogłaby być zgoda na reformę OFE? Jak urosły gospodarki Europy Środkowej od czasów transformacji? Pierwsza trójka:
- Polska: dwukrotnie, czyli 100%;
- Słowacja: 70%;
- Słowenia: 43%.
Najsłabsi:
- Bułgaria: 11%; 
- Litwa: 13%;
- Chorwacja: 1% ( w UE od lipca 2013r.)

czwartek, 7 listopada 2013

MNW: Państwowe czynszówki od połowy 2014r.BGK powołał własny fundusz inwestycyjny

BGK chce, by Fundusz Mieszkań na Wynajem - działający w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego - został uruchomiony w pierwszym kwartale 2014 r. Dyrektor BGK zapewnił, że będzie on działał na zasadach rynkowych. - Nie będziemy kupować pojedynczych mieszkań, lecz całe budynki - powiedział. Mają tam być lokale do 60 m kw., w tym również kawalerki. Docelowo Fundusz ma zainwestować 5 mld zł na budowę nawet 20 tys. mieszkań. Fundusz zamierza kupić gotowe i wyposażone mieszkania w tych aglomeracjach, gdzie potrzeby najmu są największe. Chodzi m.in. o Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź. Według Kuszewskiego przyszli najemcy lokali zapłacą czynsz niższy od obecnego rynkowego o ok. 20 proc. W Polsce brakuje od 700 tys. do 1,5 mln mieszkań. Nasz cel - to pobudzenie rynku najmu. Więcej: http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/bgk;powolal;wlasny;fundusz;inwestycyjny,223,0,1415135.html

 Plusy programu MNW ( mieszkania na wynajem):
- pobudzenie rynku wynajmu mieszkań;
- czynsz niższy o około 20% od rynkowego;
- alternatywa dla programu MDM, w którym to zachodzi konieczność posiadania zdolności kredytowej;
- na zachodzie Europy popularne jest wynajmowanie mieszkań, najbardziej kolejno w : Szwajcarii  ( 58%), Niemczech ( 49%) i Szwecji ( 23%); w Polsce wynajem to tylko 3%.

sobota, 2 listopada 2013

Notowania i prognozy WIBOR


Historia WIBOR 3M w okresie 04 styczeń 1999 - 31 październik 2013:
- zakres notowań 2,66 - 19,93;
- wartość średnia 7,52.
Obecnie banki pożyczają sobie na rekordowo niskich poziomach.  Niski WIBOR 3M = niższe oprocentowanie kredytów. Z analizy WIBOR 9M i 1Y wynika, że rynek wycenia podwyżkę stóp procentowych o 25pb (0,25%) do 2,75% w terminie lipiec - wrzesień 2014r.

Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną?