środa, 28 sierpnia 2013

PPP: Farma solarna do 20MW w przasnyskim. Powiat udostępnia 45 ha ziemi.Partnerstwo Publiczno - Prywatne : farma fotowoltaiczna do 20MW w przasnyskim. Powiat udostępnia 45 ha ziemi i umożliwia współfinansowanie inwestycji, jeśli otrzyma na nią unijną dotację. Postawienie farmy ma zająć do 1 roku. Inwestor będzie zarabiał na sprzedaży prądu.


Wybór partnera prywatnego do realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm., dalej jako: Ustawa o ppp). Przedmiotem niniejszego partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego, obejmująca zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, utrzymanie i zarządzanie, dalej jako: Przedsięwzięcie, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Powiatem Przasnyskim, tj. Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, wybranym w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm., dalej jako: Ustawa o koncesji). Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest zapewnienie korzystnych warunków dostaw energii do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych, przez pokrycie kosztów energii zużytej w obiektach powiatowych przez Partnera Prywatnego, co przyczyni się do efektywniejszego wykonywania zadań publicznych przez Powiat Przasnyski. Kolejnym, ważnym celem jest utworzenie i eksploatacja farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego, umożliwiającej zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej na rzecz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tym samym przyczyniającej się do ochrony środowiska naturalnego i przyrody, poprawy ich jakości. Jednocześnie realizacja Przedsięwzięcia może umożliwić Powiatowi Przasnyskiemu zakup energii ze źródeł odnawialnych do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych, w ramach wykonywania zadań publicznych przez Powiat Przasnyski w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, poprzez zakup energii do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych. Ponadto realizacja Przedsięwzięcia ma na celu m.in. aktywizację lokalnego rynku pracy, poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu przasnyskiego (w tym możliwość korzystania z odnawialnej energii), inicjowanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących innowacyjne technologie, w tym związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii odnawialnej. Do zadań Partnera Prywatnego będzie należało przede wszystkim: - zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej, - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, - wykonanie farmy fotowoltaicznej (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę), - sfinansowanie Przedsięwzięcia, - uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, - utrzymanie i zarządzanie farmą fotowoltaiczną, - coroczne pokrywanie kosztów zużycia energii w wybranych obiektach, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych. Do zadań Podmiotu Publicznego będzie należało przede wszystkim: - wniesienie wkładu własnego w postaci odpowiednich nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną, - wsparcie Partnera Prywatnego w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń, - udział w procesie przygotowania Przedsięwzięcia, w szczególności współpraca z Partnerem Prywatnym w zakresie przyłączenia do sieci. Na potrzebę realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny dysponuje nieruchomościami gruntowymi zlokalizowanymi w Gminie Chorzele o łącznej powierzchni ok. 45 ha w tym: Kompleks I o powierzchni ok. 30 ha położony w obrębie Chorzele, składający się z działek nr 95, 96, 97, 98, 99, 113, 116, 125, 128, 129, 183, 185, 187, 195/2, 197/2, 198/3, 198/4. Kompleks II o powierzchni ok. 15 ha położony w obrębie Brzeski Kołaki Gmina Chorzele składający się z działki nr 202/2. Podmiot Publiczny dopuszcza realizację Przedsięwzięcia w jednym z wyżej wymienionych kompleksów lub więcej niż w jednym z wyżej wymienionych kompleksów. Podmiot Publiczny dopuszcza, aby Partner Prywatny mógł zrealizować więcej niż jedną elektrownię, przy czym zakłada się, iż w wyżej wymienionych kompleksach może zrealizować elektrownię o mocy od 4 MW do 20 MW. Podmiot Publiczny dopuszcza realizację inwestycji etapami w ramach Przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość partycypowania Powiatu w kosztach budowy inwestycji pod warunkiem uzyskania środków UE. W tym przypadku realizacja Przedsięwzięcia będzie musiała zachować zgodność z dokumentami programowymi oraz wynikającymi z nich wymaganiami, w szczególności z Umowy o dofinansowanie projektu. Podmiot Publiczny zakłada, iż czas trwania Umowy o ppp będzie wynosił co najmniej 15 lat. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmiot Publiczny oczekuje, że Partner Prywatny będzie ponosił opłaty za korzystanie z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego. Opłaty, o których mowa w zdaniu powyżej będą stanowiły równowartość określonych zobowiązań Powiatu Przasnyskiego, wynikających ze zużycia energii wybranych obiektów powiatowych. Szczegółowy mechanizm płatności i rozliczeń, będzie przedmiotem negocjacji w ramach postępowania na wybór Partnera Prywatnego. Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawarty jest w dokumencie pn. "Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego", dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym w punkcie I.1) powyżej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Ostateczny zakres Przedsięwzięcia zostanie określony w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego) na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez kandydatów w zakresie realizacji Przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o koncesji, przedmiotem negocjacji mogą być aspekty techniczne, finansowe i prawne realizacji Przedsięwzięcia. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy o koncesji, w wyniku przeprowadzonych negocjacji koncesjodawca (Podmiot Publiczny) może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji. ( źródło: portalzp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz